1. Yleiset säännökset
  1.1. Tämä tietosuojakäytäntö koskee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista.
  periaatteet. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot
  tietojen käsittelijä Minu Balitic OÜ (jäljempänä ’tietojen käsittelijä’).
  1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, joka.
  rekisterinpitäjän käsittelemät henkilötiedot.
  1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan ketä tahansa, joka tekee ostoksia rekisterinpitäjän verkkosivustolta.
  tavarat.
  1.4. Tietojen käsittelijän on noudatettava lainsäädännössä säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, mukaan lukien.
  käsittelemään henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Tietojen käsittelijä on
  pystyä vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.
 2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen
  2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti,
  pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.
  2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä,
  järjestää, käyttää ja hallinnoida tässä tietosuojakäytännössä esitettyjä tarkoituksia varten henkilötietoja, jotka ovat.
  rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti tietoja rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolta.
  2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat täsmällisiä, oikeita ja.
  integroitu. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi.
  Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan viipymättä tietojen käsittelijälle seuraavat seikat.
  muuttumasta.
  2.4. Henkilötietojen käsittelijä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu rekisteröidyn antamista vääristä tiedoista.
  rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.
 3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely
  3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
  3.1.1. Etu- ja sukunimi;
  3.1.2. Syntymäaika;
  3.1.3. Puhelinnumero;
  3.1.4. Sähköpostiosoite;
  3.1.5. Toimitusosoite;
  3.1.6. Käyttötilin numero;
  3.1.7. Maksukortin tiedot;
  3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat.
  saatavilla julkisissa rekistereissä.
  3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 6 kohta.
  1 p-d a), b), c) ja f):
  (a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista.
  tiettyä tarkoitusta varten;
  (b) käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi; tai
  toteuttaa sopimusta edeltäviä toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnöstä;
  (c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
  (f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi; tai
  paitsi jos rekisteröidyn etu syrjäyttää tämän edun; tai
  perusoikeudet ja -vapaudet, joiden osalta henkilötietoja on suojattava, erityisesti silloin, kun.
  rekisteröity on lapsi.
  3.4. Henkilötietojen käsittely niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään:
  3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
  Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.
  3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
  Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.
  3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – Verkkokaupan palvelujen toiminnan varmistaminen.
  Säilytysaika enintään 1 vuosi.
  3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
  Säilytysaika enintään 1 vuosi.
  3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito.
  Enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen aikarajojen mukaisesti.
  3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
  Säilytysaika enintään 1 vuosi.

3.5. Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kuten.
kuten valtuutetut tietojenkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja kuriirifirmat,
siirtopalveluja tarjoavat yritykset Rekisterinpitäjä on tietojen käsittelijä.
Henkilötietojen käsittelijä toimittaa maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijälle.
Maksekeskus AS:lle.
3.6. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan noudatettava seuraavia periaatteita.
organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvan tai.
tietojen laiton tuhoaminen, muuttaminen, luovuttaminen tai muu laiton teko.
käsittelyä varten.
3.7. Rekisterinpitäjän on säilytettävä rekisteröityjen tiedot niitä tarkoituksia varten, joita varten käsittely suoritetaan, mutta.
enintään 2 vuotta.

 1. Rekisteröidyn oikeudet
  4.1. Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.
  4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.
  4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.
  4.4. Kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella,
  rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
  4.5. Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen seuraavassa osoitteessa.
  info@minubaltic.ee
  4.6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle oikeuksiensa suojelemiseksi.
  Tarkastusvirastolle.
 2. Loppusäännökset
  5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja Euroopan parlamentin asetuksen (EY) N:o 2100/94 mukaisesti.
  Neuvoston asetus (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä.
  tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta /
  EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietolaki ja Viron tasavallan henkilötietolaki.
  Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö.
  5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä.
  rekisteröidyille muutoksista verkkosivuston www.minubaltic.ee kautta.