1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
  principai. Duomenų valdytojo renkami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys
  duomenų tvarkytojas Minu Balitic OÜ (toliau – duomenų tvarkytojas).
  1.2. Šioje privatumo politikoje duomenų subjektas yra klientas arba kitas fizinis asmuo, kuris.
  duomenų valdytojo tvarkomus asmens duomenis.
  1.3. Šioje privatumo politikoje klientas yra bet kuris asmuo, kuris perka iš duomenų valdytojo svetainės.
  prekių.
  1.4. Duomenų tvarkytojas laikosi teisės aktuose nustatytų duomenų tvarkymo principų, įskaitant.
  teisėtai, sąžiningai ir saugiai tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas yra
  galėtų patvirtinti, kad asmens duomenys buvo tvarkomi laikantis teisės aktų.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas
  2.1. Duomenų valdytojo renkami, tvarkomi ir saugomi asmens duomenys renkami elektroniniu būdu,
  daugiausia per interneto svetainę ir el. paštu.
  2.2. Dalydamasis savo asmens duomenimis, duomenų subjektas suteikia duomenų valdytojui teisę rinkti,
  šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais tvarkyti, naudoti ir valdyti asmens duomenis, kurie yra.
  kuriais duomenų subjektas tiesiogiai ar netiesiogiai dalijasi su duomenų valdytoju pirkdamas prekes ar paslaugas iš svetainės.
  2.3. Duomenų subjektas privalo užtikrinti, kad jo pateikta informacija būtų tiksli, teisinga ir.
  integruotas. Sąmoningas klaidingos informacijos pateikimas laikomas Privatumo politikos pažeidimu.
  Duomenų subjektas privalo nedelsdamas informuoti duomenų tvarkytoją apie.
  nuo pasikeitimo.
  2.4. Duomenų tvarkytojas neatsako už bet kokią žalą, padarytą duomenų subjektui pateikus klaidingą informaciją.
  duomenų subjektui arba trečiosioms šalims.
 3. Klientų asmens duomenų tvarkymas
  3.1. Duomenų tvarkytojas gali tvarkyti šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:
  3.1.1. Vardas ir pavardė;
  3.1.2. Gimimo data;
  3.1.3. Telefono numeris;
  3.1.4. El. pašto adresas;
  3.1.5. Pristatymo adresas;
  3.1.6. Einamosios sąskaitos numeris;
  3.1.7. Mokėjimo kortelės duomenys;
  3.2. Be to, kas išdėstyta pirmiau, duomenų valdytojas turi teisę rinkti duomenis apie klientą, kurie yra.
  galima rasti viešuosiuose registruose.
  3.3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 6 dalis.
  1 p-d a), b), c) ir f):
  (a) duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais toliau nurodytais būdais.
  konkrečiam tikslui;
  (b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti su duomenų subjektu sudarytą sutartį; arba
  imtis ikisutartinių priemonių duomenų subjekto prašymu;
  (c) tvarkyti duomenis būtina siekiant laikytis teisinės prievolės, kuri taikoma duomenų valdytojui;
  (f) asmens duomenis tvarkyti būtina duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtų interesų, kurių siekia duomenų valdytojas arba trečioji šalis, tikslais; arba
  išskyrus atvejus, kai už tokį interesą yra svarbesni duomenų subjekto interesai; arba
  pagrindines teises ir laisves, dėl kurių turi būti saugomi asmens duomenys, visų pirma tais atvejais, kai.
  duomenų subjektas yra vaikas.
  3.4. Asmens duomenų tvarkymas tais tikslais, kuriais jie tvarkomi:
  3.4.1. Duomenų tvarkymo tikslas – saugumas ir sauga
  Maksimalus saugojimo laikotarpis – laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
  3.4.2. Apdorojimo tikslas – užsakymo apdorojimas
  Maksimalus saugojimo laikotarpis – laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
  3.4.3. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti elektroninės parduotuvės paslaugų veikimą.
  Maksimalus saugojimo laikotarpis – 1 metai.
  3.4.4. Duomenų tvarkymo tikslas – klientų valdymas
  Maksimalus saugojimo laikotarpis – 1 metai.
  3.4.5. Duomenų tvarkymo tikslas – finansinė veikla, apskaita.
  Maksimalus saugojimo laikotarpis – laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
  3.4.6. Apdorojimo tikslas – rinkodara
  Maksimalus saugojimo laikotarpis – 1 metai.

3.5. Duomenų tvarkytojas turi teisę dalytis klientų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, pvz.
pavyzdžiui, įgaliotieji duomenų tvarkytojai, buhalteriai, transporto ir kurjerių bendrovės,
duomenų perdavimo paslaugas teikiančios įmonės Duomenų valdytojas yra duomenų tvarkytojas.
Asmens duomenis, reikalingus mokėjimams atlikti, tvarkytojas perduoda tvarkytojui.
Į Maksekeskus AS.
3.6. Tvarkydamas ir saugodamas su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, duomenų valdytojas taiko šias nuostatas.
organizacines ir technines priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą atsitiktinių ar.
neteisėtas sunaikinimas, pakeitimas, atskleidimas ar bet koks kitas neteisėtas veiksmas.
apdorojimui.
3.7. Duomenų valdytojas saugo duomenų subjektų duomenis tais tikslais, kuriais jie tvarkomi, tačiau.
ne ilgiau kaip 2 metus.

 1. Duomenų subjekto teisės
  4.1. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos tikrinti.
  4.2. Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie jo asmens duomenų tvarkymą.
  4.3. Duomenų subjektas turi teisę papildyti arba ištaisyti netikslius duomenis.
  4.4. Kai duomenų valdytojas tvarko duomenų subjekto asmens duomenis remdamasis duomenų subjekto sutikimu,
  duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti sutikimą.
  4.5. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, duomenų subjektai gali kreiptis į elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių šiuo adresu.
  info@minubaltic.ee
  4.6. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, kad būtų apgintos jo teisės.
  Inspekcijai.
 2. Galutinės nuostatos
  5.1. Šios duomenų apsaugos sąlygos parengtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
  Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.
  dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB /
  EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas ir Estijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas.
  Estijos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.
  5.2. Duomenų valdytojas turi teisę visiškai ar iš dalies pakeisti duomenų apsaugos sąlygas, apie tai pranešdamas.
  duomenų subjektams apie pakeitimus svetainėje www.minubaltic.ee.